مسئول بخش : سمیه اخزری

مدرک تحصیلی : کارشناسی 

رشته : بیهوشی

شرح وظایف :