شماره تماس بیمارستان : 32227602 - 32227603 -  

فکس بیمارستان          :       32227190