نام ونام خانوادگی:دکتر طیبه رشیدیان

مدرک تحصیلی: تخصص

رشته تحصیلی: متخصص زنان و زایمان

رزومه:

شرح وظایف: