نام ونام خانوادگی: سهراب اصحابی

مدرک تحصیلی:کارشناسی

رشته تحصیلی:پرستاری

ایمیل:

رزومه:

شرح وظایف: