نام ونام خانوادگی : دکتر الهام پورنجف

سمت: متخصص زنان وزایمان 

ایمیل:

تلفن:pournajafelam@gmail.com