نام نام خانوادگی: مجتبی صفری 

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت EMBA

ایمیل:ENG.mojtabasafari@yahoo.com

شرح وظایف:

1- تهیه نیاز سنجی آموزشی مرکز در قالب pdp

2- تهیه و تایید شناسنامه های آموزشی پرسنل

3- نظارت بر حضور غیاب در برگزاری کلاس های آموزشی

4- ارائه برنامه زمانبندی شده به پرسنل جهت شرکت در کلاس ها و کارگاه های آموزشی