نام و نام خانوادگی: سمیه طاوسیان

رشته  تحصیلی: پرستاری

مقطع تحصیلی: کارشناسی

عنوان پست سازمانی: سرپرستار بخش

شرح و ظایف :1- تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی 

2- آموزش و نظارت جهت ثبت و اراده گزارش کامل از وضعیت هر بیمار 

3-کنترل عملکرد تجهیزات موزد استفاده در بخش 

4- بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور کاهش مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت