مسئول بخش : زینب کوچی نیا 

مدرک تحصیلی: کارشناسی 

رشته : مامایی

شرح وظایف: 1-برنامه ریزی جهت بهبود کیفیت مامائی

 2- تعیین وظایف و تنظیم برنامه کاربردی کارکنان تحت نظارت در شیفت های مختلف

3- ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر سرپزستی از طریق تکمیل فرم رضایمندی بیمار از پرستار

4- پیش بینی نیاز های بخش از نظر امکانات و تجهیزات موجود ولوازم مصرفی و پیگیبری آنها