مسئول بخش : زهرا منصوری

مدرک تحصیلی :کارشناسی 

رشته تحصیلی: رادیولوژی

شرح وظابف:

1-پیگیری مسائل رادیولوژی و برطرف کردن نقص فنی دستگا هها و حفظ و نگهداری از اموال و تجهیزات بخش

2- شرکت در جلسات داخلی بیمارستان و گزارش کمبود ها و ارائه پیشنهاد های سازنده

3- تنظیم آمارهای ماهیانه و سالانه بخش 

4- تهیه و تنظیم و همچنین حضور غیاب پرسنل تحت سرپرستی