مسئول بخش : فرشته پیرحیاتی

مدرک تحصیلی : کارشناسی 

رشته تحصیلی : مامائی

شرح وظایف:

1-برنامه ریزی بمنظور بهبود کیفیت مامائی/ پرستاری در بخش

2- مشارکت و همکاری در برنامه های آموزشی ضمن خدمت کارکنان بخش

3- همکاری با کمیته های بیمارستانی

4- پیگیری آمار شاخص های عفونی و ایمنی بخش از طریق تعین رابط ایمنی و عفونی