مسئول بخش: فرشته هاشمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی 

رشته تحصیلی : پرستاری 

شرح وظایف:

1-تنظیم برنام کارکنان تحت نظارت در شیفتهای مختلف

2- انجام مراقبت های پرستاری در مواقع اورژانس 

3- شرکت در جلسات مدیران و ارئه نیاز های کارکنان،مددجویان و ارائه پیشنهاد وراهکار 

4- مشارکت و همراهی درامور اعتبار بخشی