مسئول واحد: فتانه امیری 

مدرک تحصیلی : کارشناسی 

رشته تحصیلی :علوم آزمایشگاهی 

شرح وظایف:

1-همکاری در اجرای دقیق سیاست های تعیین شده از طرف مبادی ذیربط

2- بررسی روش های انجام آزمایش های مختلف و تطبیق آنها بادرخواست پرشک و نگه داری اطلاعات نتایج آزمایش های بیماران

3- تهیه آمارو گزارش عملکرد از بخش های بیمارستان 

4- همکاری در اجرای برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه