نام ونام خانوادگی: گلزار مولائی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: تغذیه و رژیم درمانی

شرح وظایف:

1-تهیه برنامه غذایی برای بیماران بستری در مرکز

2- نظارت و بربرسی چگونگی تهیه غذا 

3- انجام تمام مشاوره های تغذیه در دوران بارداری

4- تجویز رژیم های مختلف برای مادران مواجه با دیابتیک