مسئول واحد کنترل عفونت و بهبود کیفیت: 

زهرا پورنجف

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

 

شرح وظایف کنترل عفونت

 • ممیزی و پایش درصد رعایت بهداشت دست در بیمارستان ها و نظارت بر تکمیل سامانه مذکور
 • نظارت بر نحوه استفاده ایمن از وسایل حفاظت فردی ، رعایت احتیاطات استاندارد و تزریقات ایمن
 • بررسی وضعیت گزارش دهی عفونت های بیمارستانی از طریق سامانه
 • نهادینه نمودن بیمار یابی
 • انجام بازدیدهای دوره ای و ارسال فیدبک جهت اقدامات اصلاحی
 • پیگیری وتکمیل برنامه عملیاتی
 • تشکیل جلسات کنترل عفونت دانشگاهی هرسه ماه یکبار با حضور ریاست محترم دانشگاه و ارائه گزارش از وضعیت موجود بیمارستان ها
 • نظارت بر نحوه مدیریت مواجهه شغلی
 • پیگیری دستورالعمل های مربوط به پیشگیری از عفونت های بیمارستانی
 • نظارت و پایش مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها بر اساس برنامه استوارد شیپ
 • برگزاری کمیته های کنترل عفونت دانشگاهی
 • نظارت بر برنامه پسماندها و تفکیک صحیح در بیمارستان ها

 

 شرح وظایف ایمنی بیمار

 • نظارت بر نحوه اجرای پیشگیری از سقوط بیمار در بیمارستان ها
 • نظارت بر نحوه اجرای دستورالعمل تزریقات ایمن در بیمارستان ها
 • نظارت بر نحوه برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سلامت در حین تحویل بیماردر بیمارستان ها
 • نظارت بر نحوه اجرای دستورالعمل جراحی ایمن در بیمارستان ها
 • نظارت بر نحوه اجرای دارودهی در بیمارستان ها
 • نظارت بر نحوه شناسایی صحیح بیماران در بیمارستان ها
 • نظارت بر نحوه اجرای دستورالعمل راهنمای ایمنی بیمار مرتبط با استانداردهای اعتباربخشی در بیمارستان ها
 • نظارت بر چگونگی پیشگیری از زخم فشاری در بیمارستان ها
 • نظارت بر نحوه اجرای دستورالعمل داروهای هشدار بالا و داروهای با اسامی و اشکال مشابه و نیز داروهای حیاتبخش در بیمارستان ها
 • نظارت بر نحوه اجرای دستورالعمل های مربوط به اخذ رضایت آگاهانه از اقدامات تشخیصی درمانی(پروسیجرهای تهاجمی) در بیمارستان ها
 • دریافت صورتجلسه RCA بیمارستان ها به همراه کاربرگ های تکمیل شده و ارسال به وزارت متبوع
 • دریافت سناریوهای Near miss ها وثبت در سامانه مربوطه
 • نظارت بر فرآیند اجرایی شناسایی دقیق موارد 28 گانه وقایع ناخواسته در بیمارستان ها
 • بازدیدهای دوره ای از بیمارستان در راستای ایمنی بیمار