نام ونام خانوادگی:دکترالهام پورنجف

مدرک تحصیلی: تخصص

رشته تحصیلی: جراح و متخصص زنان و زایمان

رزومه:

شرح وظایف:ریاست مرکز آموزشی و درمانی آیت اله طالقانی