نام ونام خانوادگی: علی برجی

مدرک تحصیلی:کارشناسی

رشته تحصیلی:پرستاری

ایمیل:

رزومه:

شرح وظایف: