نام ونام خانوادگی: دکتر طیبه رشیدیان

مدرک تحصیلی :متخصص زنان وزایمان

شماره تلفن: 08433347060