نام و نام خانوادگی:فاطمه نظری

رشته تحصیلی: پرستاری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه 

ایمیل: fatemeh.nazari370@gmail.com